*

ARBETSPLAN HÄRNÖSANDS GYMNASIUM

 
 

Svenska A
Kurs SV 201
Samverkan med andra ämnen/kurser
Ämnesövergripande verksamhet äger rum på enskilda lärares/klassers initiativ i mån av behov och tillfälle. Litteraturval och ordkunskap riktas mot elevernas program då detta är möjligt.
Kursmoment
Läsa: Gärna tematisk uppläggning av litteraturläsningen. Tyngdpunkten läggs på den moderna litteraturen. Läsning av minst två hela verk under kursens gång. Tidningsartiklar och andra faktatexter används i undervisningen. dessutom noveller, lyrik och antologitexter. Texter på norska och danska.
Skriva: Referatteknik. Färdighetsträning. Obundet, kreativt skrivande. Berättelser, beskrivningar och lyrik. Praktiska skrivelser. Språkriktighet och ordkunskap. Grammatik Reflekterande uppsatser.Enkel analys.
Tala: Uttrycka åsikter, informera och redovisa inför grupp. Dramatisera. Muntlig framställning. Förberedande argumentation. Klassdiskussioner.
Övrigt: Diagnos av läshastighet, läsförståelse och stavning vid kursstarten. Studieteknik. Metakognition. Inlärning av enklare litteraturvetenskapliga begrepp. Vilka moment i kursen som särskilt prioriteras avgörs av elevernas intressen och behov, samt ev. av speciell kompetens hos läraren.
Läromedel/Undervisningshjälpmedel
Diverse språkböcker
AV-material
Uppslagsverk/Ordböcker
Romaner, noveller, lyriksamlingar, antologien Tidningar
Eget material
Arbetsformer/Arbetssätt:
Tonvikten läggs på färdighetsträning. I'xperimenterande och undersökande arbetssätt. Enskilda övningar, parövningar, grupparbete. självständigt faktasökande. processinriktat arbete. föreläsningar. film, bild, dramatiseringar samt andra estetiskt inriktade arbetsformer, Arbetsformerna varieras så att de flesta används åtminstone någon gäng under A-kursen.
Redovisningsformer
Muntligt: par, grupp eller enskilt. Dramatiseringar.
Skriftligt: Prov, väggtidningar, uppsatser, tidning,
Övrigt: Eleverna gör egna filmer eller läromedel,
Formerna för redovisning varieras så att de flesta används åtminstone någon gång under A kursen.
Prov/Utvärderins!smodeller
Kontinuerlig utvärdering av större moment i kursen. Både skriftlig och muntlig utvärdering kan göras.
Elevmedverkansformer
Så stor del av planeringen som möjligt sker i samverkan med eleverna. Elevrepresentanter deltar i vissa konferenser.
Bedömningskriterier: Enligt läroplanen

Svenska B
Kurs SV204
Samverkan med andra ämnen/kurser
Amnesövergripande verksamhet äger rum på enskilda lärares/klassers initiativ i mån av behov och tillfälle. Litteraturval riktas mot elevernas program då detta är möjligt.
Kursmoment:
Litteraturhistoria: Antiken t.o.m. Postmodemismen. Exempelvis indelat i Antiken t.o.m. Romantiken i åk 2 och resten i åk 3. Ett annat alternativ är att läsa litteraturhistorien tematiskt. De litteraturvetenskapliga begreppen vävs förslagsvis in i de olika epokerna.
Språk: Språkhistoria tas upp antingen som eget moment eller vävs in i de olika litteraturhistoriska perioderna. Om eget moment förslagsvis i åk 2. Fördjupade kunskaper om grannspråken. Språksociologi.
Skriva: Argumenterande, reflekterande och utredande uppsatser. Obundet, kreativt skrivande. Analyser av noveller, lyrik och drama.
Tala: Fördjupning av A-kursens moment. Uttrycka åsikter och informera inf'ör grupp, dramatisera och argumentera. Förberett talande.
Läsa: Litteratur i anslutning till de olika litteraturhistoriska epokerna. Flera hela verk under
kursen beroende på läsvana och klass, Noveller, utdrag ur facktexter, lyrik, antologitexter, dramer, tidningsartiklar.
Film: Något om filmteknik och rörliga bildmedier. Filmer i anslutning till några epoker, författarporträtt. Filmanalys.
Läromedel/Undervisningshjälpmedel:
Diverse språkböcker
AV-material
Uppslagsverk/Ordböcker
Romaner, noveller, lyriksamlingar, antologien Tidningar
Eget material
Arbetsformer/Arbetssätt
Elevens arbete skall genomgående vara av analytisk karaktär. Enskilda övningar. parövningar. grupparbete, självständigt faktasökande. processinriktat arbete, projektarbete, föreläsningar, film. bild, dramatiseringar samt andra estetiskt inriktade arbetsformer. Arbetsformerna varieras så att de flesta används åtminstone någon gång under B-kursen.
Redovisningsformer
Muntligt: l par, grupp eller enskilt. Dramatiseringar.
Skriftligt: Prov, väggtidningar, uppsatser, tidning.
Övrigt: Eleverna gör egna filmer eller läromedel
Formerna för redovisning varieras så att de flesta används åtminstone någon gång under B- kursen.
Prov/Utvärderingsmodeller
Kontinuerlig utvärdering av större moment i kursen. Både skriftlig och muntlig utvärdering kan göras.
Elevmedverkansformer
Så stor del av planeringen som möjligt sker i samverkan med eleverna. Elevrepresentanter deltar i vissa konferenser.
Bedömningskriterier
Enligt läroplanen
 
  
 

*