gymnasial1.gif (2265 bytes)


Ämne: RELIGIONSKUNSKAP
Kurs: Religionskunskap A
Kurskod:
Poäng: 50

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall 

kunna samtala om problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån en given etisk och moralisk utgångspunkt, 

kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller som strider mot grundläggande värden i samhället, 

kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att tänka och handla, 

känna till kristendomens och några andra världsreligioners och livsåskådningars grundläggande traditioner och trosinnehåll, 

kunna relatera religioners och livsåskådningars traditioner och trosinnehåll till vanliga problemsituationer i vardags- och yrkesliv, 

kunna reflektera över innebörden i andra människors sätt att tänka om liv, tro och etik,
förstå vad de egna värderingarna betyder för en själv och för ens uppfattning om människor i ens omgivning.