gymnasial1.gif (2265 bytes)


Ämne: RELIGIONSKUNSKAP
Kurs: Religionskunskap B
Kurskod:
Poäng: 50
 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven skall

kunna identifiera och beskriva viktiga och principiella frågor som har med tro, etik och livsåskådning att göra,

kunna klargöra och ge motiv för olika uppfattningar om tro, etik och livsåskådning samt förstå innebörden i sådana motiveringar,

ha fördjupade kunskaper om kristendomens och några andra världsreligioners och livsåskådningars grundtankar, traditioner och uttrycksformer samt ge exempel på detta i texter och urkunder från olika religioner och livsåskådningar,

kunna jämföra och diskutera olika religioners människo- och samhällsuppfattningar,

kunna argumentera för ett ställningstagande i tros-, etik- och livsåskådningsfrågor.