gymnasial1.gif (2265 bytes)
 

SVENSKA

Ämnets syfte

Utbildningen i ämnet svenska syftar till att hos eleverna stärka den
personliga och kulturella identiteten, att utveckla tänkandet,
kreativiteten och förmågan till analys och ställningstagande. Den
syftar vidare till att bidra till framgång i studierna och förmågan att
kommunicera med andra.

För den personliga identiteten och för samhörigheten mellan
människor har språket stor betydelse. Språket speglar skillnader och
likheter mellan människor, deras personlighet, bakgrund, kön och
intressen. Utbildningen i ämnet svenska syftar till att utveckla
förmågan att tala och skriva väl samt att öka lyhördheten för andras
språk och sätt att uttrycka sig i tal och skrift.

Den kulturella identiteten uttrycks bl.a. i språket och litteraturen.
Mötet med språk, litteratur och bildmedier kan bidra till mognad och
personlig utveckling. Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge
eleverna möjligheter att ta del av och ta ställning till kulturarvet och
att få uppleva och diskutera texter som både väcker lust och
utmanar åsikter. 

Språket är av grundläggande betydelse för lärandet och en väg till
kunskap. Genom språket sker kommunikation med andra och genom
läsning och eget skrivande tillägnar sig eleverna nya begrepp och lär
sig att se sammanhang, tänka logiskt, granska kritiskt och värdera.
Genom språket bildas kunskap och genom språket görs kunskapen
synlig och hanterbar. Förmågan att reflektera över, förstå, värdera
och ta ställning till företeelser i omvärlden växer. Svenskämnet har i
samverkan med andra ämnen ett ansvar för att denna
kunskapsutveckling sker och att eleverna ser en meningsfull helhet i
sin utbildning, där den valda studieinriktningen är en utgångspunkt.

Att i tal och skrift kunna använda språket är således en förutsättning
för studier och för att aktivt och ansvarigt kunna delta i
samhällslivet. Det är därför ett viktigt uppdrag för skolan att skapa
goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Inom svenskämnet
skall eleverna få rikligt med tillfällen att använda och utveckla sina
färdigheter i att tala, lyssna, se, läsa och skriva och att möta olika
texter och kulturyttringar.

Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven

uppfattar en helhet i sin utbildning och kan tillägna sig nya begrepp,
förstå sammanhang och tillämpa sina kommunikativa färdigheter
inom olika ämnen och kunskapsområden som är aktuella för den
valda studieinriktningen,

förstår språkets betydelse för identiteten och utvecklar förmågan att
förstå sig själv och andra i ett kulturellt och historiskt sammanhang,

utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar
uttrycka sig i många olika sammanhang, samt genom skrivandet och
talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan,

utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering
och andras råd, breddar sin stilistiska förmåga och får pröva olika
texttyper och konstnärliga uttrycksmedel,

fortsätter att utveckla den egna läskunnigheten, så att förmågan att
tolka, kritiskt granska och analysera olika slag av texter, såväl skrift-
som bildbaserade, svarar mot de krav som ställs i ett komplicerat
och informationsrikt samhälle,

utvecklar sin förmåga att söka, sovra och bearbeta information från
såväl muntliga som tryckta och digitala källor,

utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att tillägna sig
skönlitteratur i skilda former från olika tider och kulturer och
stimuleras till att söka sig till litteratur och bildmedier som en källa till
kunskap och glädje,

får möjlighet att utveckla en beläsenhet i centrala svenska, nordiska
och internationella verk och att tillägna sig kunskap om
författarskap, epoker och idéströmningar i kulturer från olika tider,

i dialog med andra uttrycker tankar, känslor och åsikter och
reflekterar över existentiella och etiska frågor och fördjupar sin
förståelse för människor med andra levnadsförhållanden och från
andra kulturer,

genom olika texter och medier blir förtrogen med grundläggande
demokratiska, humanistiska och etiska värden men också medveten
om destruktiva krafter att reagera emot,

utvecklar kunskap om det svenska språket, dess ständigt pågående
utveckling, dess uppbyggnad, ursprung och historia, samt utvecklar
förståelse för varför människor skriver och talar olika, 

uppövar sin förmåga att förstå talad och skriven norska och danska
och får kännedom om litteratur, språk och språksituation i hela
Norden inklusive minoritetsspråken i Sverige,

förvärvar insikt i hur lärande går till särskilt med avseende på
språkets roll och lär sig att både på egen hand och tillsammans med
andra använda erfarenheter, tänkande och språkliga färdigheter för
att bilda och befästa kunskaper.

Ämnets karaktär och uppbyggnad

I ämnet svenska behandlas språk och litteratur som en helhet.
Kunskaper i och om språk och litteratur är ämnets huvudsakliga
innehåll. Litterära, språksociologiska och språkteoretiska aspekter
samspelar. Detta bidrar till ett fördjupat språkmedvetande och
insikter i hur man använder språket i olika sammanhang samt till en
större förståelse av litteraturen och en djupare kunskap om den. Att
läsa, skriva, tala, se och lyssna blir meningsfullt när personliga,
existentiella, etiska, historiska, framtidsinriktade eller andra frågor
behandlas i undervisningen. Att tillägna sig och bearbeta texter
behöver inte alltid innebära läsning utan även avlyssning, film, video
etc. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade
texter även bilder.

Svenska är ett kommunikationsämne och att främja elevernas
språkutveckling är en övergripande uppgift inom ämnet. De
språkliga aktiviteterna är i sig också väsentliga kunskapsområden.
Inom ämnet ryms teoretisk kunskap om att läsa, skriva, tala,
samtala, lyssna samt kunskap om att tolka både text och bilder.
Dessa kunskaper är viktiga för eleverna att ta till sig för att de skall
kunna ta ansvar för att utveckla sin språkliga förmåga.

Att stödja alla elever i deras språkutveckling innebär samtidigt att
stödja elevernas förmåga att tänka och lära. I ämnet svenska är det
möjligt att i stor utsträckning utgå från elevernas önskemål,
förutsättningar och erfarenheter och att ta hänsyn till de språkliga
sammanhang som är väsentliga för den valda studieinriktningen. 

Kärnämnet svenska är uppdelat i två kurser, Svenska A och
Svenska B. Språk och litteratur utgör det väsentliga innehållet i båda
kurserna, men tyngdpunkterna är olika. Det finns inom ämnet
ytterligare tre karaktärsämneskurser: Svenska C - muntlig och
skriftlig kommunikation, Litteratur och litteraturvetenskap samt
Litterär gestaltning. Dessa kurser förutsätter kunskaper
motsvarande Svenska A och kurserna kan antingen läsas efter
Svenska B eller parallellt med Svenska B. Även elever som studerar
svenska som andraspråk kan läsa karaktärsämneskurserna.

Kursen Svenska A bygger vidare på utbildningen i grundskolan eller
på motsvarande förkunskaper och skall öka elevernas tilltro till den
egna språkliga förmågan. Tyngdpunkten ligger på elevens behov att
kommunicera i tal och skrift, att vidareutveckla sin förmåga att läsa,
lära och tänka. Läsning för lust och glädje, för självkännedom och
för att finna det allmänmänskliga och allmängiltiga under olika tider
ingår i kursen. Utbildningen skall anpassa innehåll och
språkutvecklande arbetssätt med utgångspunkt från det program
eller den studieinriktning som eleverna har valt. Eleverna skall ges
tillfälle att fördjupa sig inom något område i ämnet svenska efter
egna behov och vald studieinriktning. En sådan fördjupning kan t.ex.
gälla att utveckla sin uttrycksförmåga i tal eller skrift, att sätta sig in
i ett fackspråk eller ett visst slags texter som anknyter till
studieinriktningen. Svenska A är en kärnämneskurs. 

Kursen Svenska B breddar och fördjupar innehållet i Svenska A.
Utifrån vald studieinriktning och egna behov får eleverna möjligheter
att vidareutveckla sin språkliga förmåga. Läsning enligt elevernas
önskemål ingår även i Svenska B, men litterära och andra texter
fokuseras tydligare som kunskapskällor. Perspektivet vidgas
ytterligare mot historien, samhället och framtiden. I kursen
accentueras starkare hur språket och de texter som läses speglar sin
tid och rådande samhällsförhållanden. Svenska B har jämfört med
Svenska A en mer analytisk inriktning och ger eleverna möjligheter
att utveckla en förståelse av både skrift- och bildbaserade texters
djupare innebörd. Läsning, skrivande och förberett talande
kombineras med samlande av material, planering och utformning av
egna texter av olika typer. Källkritik och sovring av information
ingår i kursen. Svenska B är en kärnämneskurs.

Kursen Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation är en
kurs som ger eleverna möjlighet att utveckla och finslipa
kommunikativa färdigheter och former och förbereda för
högskolestudiernas och yrkeslivets muntliga presentationer och
formella skrivande. I kursen ingår också en introduktion av olika
former av digital presentationsteknik. Eleverna får tillfälle att
överblicka större kunskapsfält och genomföra större och
självständigare muntliga och skriftliga uppgifter och utveckla ett
alltmer vetenskapligt sätt att tänka och arbeta. I samband härmed
övas källkritisk informationssökning i såväl tryckta källor som
databaser av olika slag. Journalistiska, populärvetenskapliga och
vetenskapliga texter i anknytning till både kärnämnen och
karaktärsämnen studeras som mönstertexter. Tillämpningar och
fördjupningar görs med hänsyn till elevernas intressen,
studieinriktning och framtida behov. Svenska C - muntlig och
skriftlig kommunikation är gemensam kurs på
samhällsvetenskapsprogrammet.

Kursen Litteratur och litteraturvetenskap ger eleverna möjligheter
dels att fördjupa sig i skönlitteraturens former och funktioner, dels
att stifta bekantskap med grunderna i litteraturvetenskaplig metod.
Fördjupningarna kan gälla t.ex. epoker, utomeuropeisk litteratur,
genrer, litterära riktningar och enskilda författarskap. Olika
litteraturvetenskapliga perspektiv används vid studiet av texterna. I
samband med detta studeras litteraturkritik och enklare
litteraturteoretiska texter från olika tider. Litteraturläsningen och
textanalysen bidrar till fördjupad insikt i hur litteraturen förhåller sig
till samhället sett i historiskt perspektiv och till kulturella och
estetiska strömningar. Värderingsfrågor ingår i kursen; begrepp som
den litterära kanon, kvalitetslitteratur och populärlitteratur diskuteras.
Litteratur och litteraturvetenskap är gemensam kurs inom
kulturinriktningen på samhällsvetenskapsprogrammet. 

Kursen Litterär gestaltning ger förutsättningar för att i samarbete
och enskilt utveckla förmågan att i skrift ge litterär gestalt åt egna
erfarenheter och uppslag. Studium av stilistik och berättarteknisk
teori tillsammans med mönstertexter ger grundläggande kunskaper
för att kunna experimentera med olika genrer, stilar, stilmedel och
berättartekniska grepp. Kursen bidrar till insikt i den process som
litterärt skapande innebär - från idé till färdig text. Litterär
gestaltning är en valbar kurs.

Ämne: Svenska

Kurs: Litteratur och litteraturvetenskap

Kurskod: SV1203

Poäng: 50

Mål 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall

ha fördjupat sina kunskaper i några valda områden inom
skönlitteraturen,

ha utvecklat sin förmåga att tolka litterära texter av olika slag,

känna till och kunna ta ställning till några olika litteraturvetenskapliga
perspektiv samt kunna resonera kring skönlitteraturens former och
funktioner,

ha fördjupat sina kunskaper i hur skönlitteraturen förhåller sig till
historien och till sin samtid, såväl idéhistoriskt som estetiskt, etiskt
och socialt,

kunna resonera om värdering av skönlitteratur och kunna ta ställning
till olika typer av litterära texter.

Betygskriterier

Kriterier för betyget Godkänd

Eleven karakteriserar några skönlitterära områden.

Eleven tolkar med handledning skönlitterära texter utifrån olika
litteraturvetenskapliga perspektiv.

Eleven exemplifierar och beskriver olika former och funktioner hos
skönlitteraturen och visar utifrån sina kunskaper hur förändringar i
form och funktion hänger samman med förändringar i samhälle och
tankeliv.

Eleven resonerar kring och tar personlig ställning i frågor som gäller
värdering av skönlitteratur.

Kriterier för betyget Väl godkänd

Eleven placerar några skönlitterära strömningar och genrer i deras
idéhistoriska och estetiska sammanhang.

Eleven ger historiska, idéhistoriska, estetiska och samhälleliga
förklaringar till förändringar i skönlitteraturens former och
funktioner.

Eleven gör bedömningar och drar relevanta slutsatser i frågor som
gäller värdering av skönlitteratur.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd

Eleven resonerar kring skönlitteraturens liv och väsen och ger prov
på litterär beläsenhet och kunskaper om de faktorer som påverkar
skönlitteraturens former och funktioner.

Eleven visar originalitet i sina tolkningar av skönlitteratur och
tillämpar samtidigt sina kunskaper om olika litteraturvetenskapliga
perspektiv och teorier.

Eleven redogör för tankar och teorier om värdering av skönlitteratur.

Ämne: Svenska

Kurs: Litterär gestaltning

Kurskod: SV1204

Poäng: 100

Mål 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall

känna till och kunna skriva i olika genrer utifrån deras särart,

känna till stilistiska och berättartekniska grundbegrepp och kunna
experimentera med dem i sitt eget skrivande,

kunna diskutera, ta ställning till, bearbeta och förbättra sina egna och
andras texter,

ha insikt i vad konstnärlig gestaltning innebär.

Betygskriterier

Kriterier för betyget Godkänd

Eleven skriver i olika genrer och prövar de stilistiska grepp som är
typiska för olika genrer.

Eleven bearbetar sina texter med ledning av egna och andras
synpunkter.

Eleven granskar andras texter och kommenterar dem på ett
konstruktivt sätt.

Kriterier för betyget Väl godkänd

Eleven skriver i olika genrer och använder med säkerhet
genretypiska stilistiska grepp.

Eleven bearbetar framgångsrikt sina texter med utgångspunkt från
egna reflektioner och andras granskning.

Eleven är uppslagsrik i sina kommentarer till andras texter. 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd

Eleven skriver i olika genrer och anpassar texterna i sin helhet till
genrernas egenart.

Eleven använder med elegans och säkerhet retoriska grepp av olika
slag.

Ämne: Svenska

Kurs: Svenska A

Kurskod: SV1201

Poäng: 100

Mål 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall

kunna förmedla åsikter, erfarenheter och iakttagelser i tal och skrift
på ett sätt som är anpassat efter situationen och mottagaren,

kunna i tal och skrift förmedla förhållanden och kunskaper som är
viktiga för eleven själv och för den valda studieinriktningen,

kunna tillgodogöra sig det väsentliga i en text som är relevant för
eleven själv och för den valda studieinriktningen samt för eleven
som samhällsmedborgare,

kunna använda skrivandet som ett medel för att utveckla tänkande
och lärande,

kunna delta i samtal och diskussioner med olika syften och hålla
anföranden inför en grupp på ett sätt som är anpassat efter situation
och mottagare,

kunna formulera egna tankar och iakttagelser och göra egna
bedömningar vid läsning av saklitteratur och litterära texter från
olika tider och kulturer,

känna till några vanliga myter och motiv i litteraturen, vilka speglar
frågor som har sysselsatt människor under olika tider,

kunna tillämpa grundläggande regler för språkets bruk och byggnad
samt vara medveten om skillnader mellan talat och skrivet språk,

kunna inhämta, värdera och ta ställning till information och kunskap
från bibliotek och databaser samt kunna använda datorer för att
skriva och kommunicera,

ha fördjupat sina kunskaper inom något område av svenskämnet
utifrån intressen, behov eller vald studieinriktning.

Betygskriterier

Kriterier för betyget Godkänd

Eleven formulerar sig sammanhängande i tal och skrift i både
formella och informella sammanhang med hänsyn till mottagaren.

Eleven håller korta muntliga anföranden inför grupp, deltar i samtal
och diskussioner, följer grundläggande regler och bemödar sig om att
bli förstådd. 

Eleven rådfrågar vid behov språkliga handböcker, använder sig i
skrift av grundläggande regler för språkets bruk och byggnad samt
skiljer på talat och skrivet språk.

Eleven sammanfattar huvudinnehållet i olika slags texter.

Eleven läser både i utdrag och i sin helhet saklitterära och
skönlitterära texter från olika tider och kulturer, sammanfattar
innehållet och formulerar egna tankar och iakttagelser kring
läsningen.

Eleven gör enklare informationssökningar på bibliotek och i
databaser och resonerar om källornas tillförlitlighet.

Eleven använder dator för att producera egna texter och för att
kommunicera med andra.

Kriterier för betyget Väl godkänd

Eleven argumenterar konstruktivt i gruppdiskussioner och håller
intresseväckande och väl disponerade anföranden inför grupp.

Eleven skriver i huvudsak korrekt såväl berättande som utredande
texter där tankegången klart framgår.

Eleven tillämpar i sitt skrivande sin kunskap om hur en skrivprocess
går till.

Eleven läser även mer avancerade texter av olika slag, relaterar det
lästa till sina kunskaper och erfarenheter och reflekterar över
innehåll och form.

Eleven visar initiativ vid valet av olika slags informationskällor och
granskar källorna kritiskt.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd

Eleven använder i såväl tal som skrift stilmedel som är effektfulla
och slående och anpassar sitt budskap så att det både berör och
förstås av mottagarna.

Eleven bearbetar självständigt och insiktsfullt sina texter utifrån sina
teoretiska kunskaper om språk och litteratur.

Eleven gör jämförelser mellan olika tiders sätt att skildra olika motiv
i skilda kulturer och relaterar dem till sin egen tid och sin egen
livssituation.

Ämne: Svenska

Kurs: Svenska B

Kurskod: SV1202

Poäng: 100

Mål 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall

kunna förmedla egna och andras tankar i tal och skrift, göra
sammanställningar och utredningar samt dra slutsatser och föra
fram argument, så att innehåll och budskap blir tydliga och
anpassade till målgrupp och syfte, 

ha utvecklat skrivandet som ett medel för tänkande och lärande och
som ett redskap i kommande studier och arbetsliv,

kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider
och kulturer samt mellan texter med anknytning till vald
studieinriktning,

ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och
internationella verk och ha stiftat bekantskap med författarskap från
olika tider och epoker,

kunna göra iakttagelser av och diskutera språkliga skillnader som
exempelvis kan bero på ålder, kön, yrke, uppväxtort och bostadsort,

känna till några väsentliga drag i hur det svenska språket har
utvecklats från äldsta tider till våra dagar.

Betygskriterier

Kriterier för betyget Godkänd

Eleven samlar, sovrar och sammanställer med handledning material
för muntlig och skriftlig framställning ur olika informationskällor,
argumenterar och drar slutsatser i en form som är anpassad efter
målgrupp och syfte.

Eleven tillägnar sig litterära texter från skilda epoker och kulturer via
böcker, teater och film och påvisar samband och skillnader.

Eleven diskuterar innehåll, gestalter och bärande tankar i texterna
och redovisar sina intryck i tal och skrift.

Eleven redogör för några betydelsefulla författarskap och
idéströmningar.

Eleven redogör för huvuddragen i utvecklingen av svenska språket,
gör iakttagelser och reflekterar över historiska och sociala
språkskillnader och minoritetsspråkens ställning i Sverige. 

Kriterier för betyget Väl godkänd

Eleven söker uppslagsrikt på egen hand relevant material för skriftlig
och muntlig framställning samt granskar och värderar informationen.

Eleven planerar i tal och skrift sin framställning väl och förmedlar
med stilistisk säkerhet i olika sammanhang erfarenheter, kunskaper
och underbyggda åsikter på ett intresseväckande och övertygande
sätt.

Eleven analyserar och tolkar självständigt litterära texter och
använder sig av litterära begrepp.

Eleven reflekterar vid läsningen av texter över de samhälleliga och
kulturella faktorer som format texten och över textens giltighet för
vår tid.

Eleven gör iakttagelser om bildbaserade mediers uttrycksmedel och
analyserar självständigt sådana medier.

Eleven exemplifierar olika varianter av det svenska språket som
sociolekter, dialekter och stilnivåer samt redogör för
minoritetsspråken och deras ställning i Sverige.

Eleven redogör för grunddragen i de europeiska språkens släktskap,
ursprung och deras påverkan på svenska språket samt påvisar
utifrån textstudier likheter och skillnader mellan de nordiska språken.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd

Eleven läser texter av många olika slag och diskuterar och
analyserar texterna i förhållande till den miljö, den tid och det
samhälle där de har uppstått.

Eleven tolkar bildspråk och uppfattar olika innebörder i lästa texter.

Eleven analyserar och bedömer i tal och skrift argumentationen i
olika slags texter och medier och drar egna slutsatser.

Ämne: Svenska

Kurs: Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation

Kurskod: SV1205

Poäng: 50

Mål 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall

ha fördjupat sina kunskaper om språket som redskap för
kommunikation, tänkande, inlärning och problemlösning,

ha fördjupat sina kunskaper om texter och textuppbyggnad,

känna till det offentliga talandets villkor,

känna till vilka presentationsformer som digitala medier kan erbjuda,

kunna uttrycka sig i tal och skrift så att eleven kan göra sig gällande
i sammanhang som ställer höga krav på engagemang, kunskaper,
argumentationsförmåga, vederhäftighet och precision,

kunna variera sitt språk med hänsyn till syfte och mottagare,

kunna på egen hand läsa och analysera texter, speciellt sådana som
har anknytning till elevens studieinriktning,

kunna i olika källor, såväl tryckta som digitala, söka, sovra och
värdera och ta ställning till material för att kunna göra
sammanställningar, utredningar och argumenteringar,

kunna kritiskt granska och värdera argumentation och budskap i
olika medier.

Betygskriterier

Kriterier för betyget Godkänd

Eleven följer i sitt skrivande med viss hjälp skriftspråkets normer
och i sin muntliga framställning de normer som gäller för det
offentliga språket i tal.

Eleven resonerar om texters och andra mediers innehåll, form och
budskap.

Eleven sovrar och värderar inslag i olika källor och sammanställer
med handledning dessa till egna korta utredningar, rapporter och
presentationer så att huvudpunkterna framgår. 

Eleven omarbetar sina texter och utnyttjar andras synpunkter.

Eleven utnyttjar digital teknik för att göra enklare presentationer.

Eleven redogör för olika aspekter av språket som
kommunikationsmedel och analyserar och modifierar sitt språk efter
den aktuella situationen.

Kriterier för betyget Väl godkänd

Eleven anpassar sig i tal och skrift till det offentliga språkets normer.

Eleven söker på egen hand i olika källor, granskar dessa kritiskt
samt utformar på egen hand utredningar, rapporter och
presentationer, där eleven gör bedömningar och drar slutsatser. 

Eleven ger konstruktiva kommentarer till andras texter.

Eleven utnyttjar digital teknik, till exempel multimedia, för mer
avancerade presentationer.

Eleven analyserar olika språkliga sammanhang och visar förståelse
för de många variationer av språket eleven möter i samhället.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd

Eleven visar vid analys av talat och skrivet språk hur språket speglar
samhälleliga, kulturella och individuella skillnader.

Eleven granskar och värderar kommunikation av olika slag utifrån
teoretiska kunskaper inom området, drar egna slutsatser och
tillämpar sina kunskaper och erfarenheter i både tal och skrift.

Eleven prövar olika uttrycksmedel och vägar för att framföra
budskap, granskar och drar slutsatser om effekter på mottagaren
samt bearbetar och experimenterar för att uppnå avsedd verkan.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2000 och skall tillämpas på
utbildning som påbörjas efter detta datum.
 
 

 

Senast uppdaterad: 2000-05-05