Gold
Svenska C
Här är vad du ska göra:

1 Muntliga presentationer:
du gör 3 muntliga presentationer; en 1 ska vara av personlig art, en av social och samhällelig art och en av vetenskaplig art; alla tre ska ha underlag i olika media som du redovisar vid sidan av presentationen

2 Skriftliga presentationer:
du gör 3 skriftliga presentationer; en 1 ska vara av personlig art, en av social och samhällelig art och en av vetenskaplig art; alla tre ska ha underlag i olika media som du redovisar i presentationen

3 Multimediala presentationer:
du gör 2 presentation i digital miljö: en i webmiljö med erforderliga länkar och bilder; en i något presentationsprogram som t ex Power Point eller Microsoft Publisher eller Page Maker

4 Texter att studera:
du får frågor på ett antal texter kring kommunikation

5 Färdigheter i digital miljö för kommunikation:
du lär dig behärska produktion i webmiljö och några välkända presentationsprogram med text- och bildbehandling
 

Kursen Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation är en
kurs som ger eleverna möjlighet att utveckla och finslipa
kommunikativa färdigheter och former och förbereda för
högskolestudiernas och yrkeslivets muntliga presentationer och
formella skrivande. I kursen ingår också en introduktion av olika
former av digital presentationsteknik. Eleverna får tillfälle att
överblicka större kunskapsfält och genomföra större och
självständigare muntliga och skriftliga uppgifter och utveckla ett
alltmer vetenskapligt sätt att tänka och arbeta. I samband härmed
övas källkritisk informationssökning i såväl tryckta källor som
databaser av olika slag. Journalistiska, populärvetenskapliga och
vetenskapliga texter i anknytning till både kärnämnen och
karaktärsämnen studeras som mönstertexter. Tillämpningar och
fördjupningar görs med hänsyn till elevernas intressen,
studieinriktning och framtida behov. Svenska C - muntlig och
skriftlig kommunikation är gemensam kurs på
samhällsvetenskapsprogrammet.

Ämne: Svenska

Kurs: Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation

Kurskod: SV1205

Poäng: 50

Mål

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven skall

ha fördjupat sina kunskaper om språket som redskap för
kommunikation, tänkande, inlärning och problemlösning,

ha fördjupat sina kunskaper om texter och textuppbyggnad,

känna till det offentliga talandets villkor,

känna till vilka presentationsformer som digitala medier kan erbjuda,

kunna uttrycka sig i tal och skrift så att eleven kan göra sig gällande
i sammanhang som ställer höga krav på engagemang, kunskaper,
argumentationsförmåga, vederhäftighet och precision,

kunna variera sitt språk med hänsyn till syfte och mottagare,

kunna på egen hand läsa och analysera texter, speciellt sådana som
har anknytning till elevens studieinriktning,

kunna i olika källor, såväl tryckta som digitala, söka, sovra och
värdera och ta ställning till material för att kunna göra
sammanställningar, utredningar och argumenteringar,

kunna kritiskt granska och värdera argumentation och budskap i
olika medier.

Betygskriterier

Kriterier för betyget Godkänd

Eleven följer i sitt skrivande med viss hjälp skriftspråkets normer
och i sin muntliga framställning de normer som gäller för det
offentliga språket i tal.

Eleven resonerar om texters och andra mediers innehåll, form och
budskap.

Eleven sovrar och värderar inslag i olika källor och sammanställer
med handledning dessa till egna korta utredningar, rapporter och
presentationer så att huvudpunkterna framgår.

Eleven omarbetar sina texter och utnyttjar andras synpunkter.

Eleven utnyttjar digital teknik för att göra enklare presentationer.

Eleven redogör för olika aspekter av språket som
kommunikationsmedel och analyserar och modifierar sitt språk efter
den aktuella situationen.

Kriterier för betyget Väl godkänd

Eleven anpassar sig i tal och skrift till det offentliga språkets normer.

Eleven söker på egen hand i olika källor, granskar dessa kritiskt
samt utformar på egen hand utredningar, rapporter och
presentationer, där eleven gör bedömningar och drar slutsatser.

Eleven ger konstruktiva kommentarer till andras texter.

Eleven utnyttjar digital teknik, till exempel multimedia, för mer
avancerade presentationer.

Eleven analyserar olika språkliga sammanhang och visar förståelse
för de många variationer av språket eleven möter i samhället.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd

Eleven visar vid analys av talat och skrivet språk hur språket speglar
samhälleliga, kulturella och individuella skillnader.

Eleven granskar och värderar kommunikation av olika slag utifrån
teoretiska kunskaper inom området, drar egna slutsatser och
tillämpar sina kunskaper och erfarenheter i både tal och skrift.

Eleven prövar olika uttrycksmedel och vägar för att framföra
budskap, granskar och drar slutsatser om effekter på mottagaren
samt bearbetar och experimenterar för att uppnå avsedd verkan.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2000 och skall tillämpas på
utbildning som påbörjas efter detta datum.