gymnasial1.gif (2265 bytes)
 

Ämne: SVENSKA
Kurs: Svenska B
Kurskod:
Poäng: 100
 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall

kunna förmedla egna och andras tankar i tal och skrift, göra sammanställningar och utredningar samt dra slutsatser och föra fram argument, så att innehåll och budskap blir tydliga och anpassade till målgrupp och syfte, 

ha utvecklat skrivandet som ett medel för tänkande och lärande och som ett redskap i kommande studier och arbetsliv,

kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer samt mellan texter med anknytning till vald studieinriktning,

ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella verk och författarskap från olika tider och epoker,

kunna göra iakttagelser av och diskutera språkliga skillnader som exempelvis kan bero på ålder, kön, yrke, uppväxtort och bostadsort,

känna till några väsentliga drag i hur det svenska språket har utvecklats från äldsta tider till våra dagar.